اقسام کروکی در تصادفات

اصولا کروکی به سازشی و غیر سازشی تقسیم می شود