تاثیر خلوص و ترکیب مواد مخدر با مواد دیگر در میزان مجازات

از نظر حقوق کیفری بهتر است که خلوص مواد توسط دادگاهها برای اعمال مجازات لحاظ شود

بررسی آثار حقوقی افزایش مهریه ، پس از عقد نکاح

در مورد افزایش مهریه پس از وقوع عقد نکاح اختلافات حقوقی وجود دارد که به نظر می رسد که افزایش مهریه پس از وقوع نکاح از نظر تئوریک و آکادمیک صحیح است

راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ضامن در صورت عدم پرداخت وام توسط وام گیرنده

پیشنهاد می شود که ضامن از وام گیرنده تعهد اخذ کند که ظرف مدت مشخصی مسئولیت یا ذمه ی او را در مقابل وام دهنده یا بانک بری کند یا چک یا سفته از وام گیرنده دریافت کند

پیش فروش ساختمان ، بدون تنظیم سند رسمی و آگهی پیش فروش، بدون مجوز قانونی ، جرم است و مجازات دارد .

بر اساس ماده 23 قانون پیش فروش ساختمانها مصوب 1389 ، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی

خسارات وارده بر خودرو های گرانقیمت ( نامتعارف ) چگونه جبران می شود ؟؟

بر اساس تبصره4 ماده 9 قانون قانون بیمه اجباری خسارات واردشده

مفهوم ترک کار و غیبت در دعاوی کارگری و کارفرمایی

در قانون تعریفی از ترک کار ارائه نشده است ؛ اما بر اساس

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم