بررسی آثار حقوقی افزایش مهریه ، پس از عقد نکاح

در مورد افزایش مهریه پس از وقوع عقد نکاح اختلافات حقوقی وجود دارد که به نظر می رسد که افزایش مهریه پس از وقوع نکاح از نظر تئوریک و آکادمیک صحیح است