اعلامی و تاسیسی بودن حکم تمکین

زن از تاریخی که زندگی مشترک را بدون عذرموجه ترک نمود مستحق نفقه نخواهد بود