نکات مهم صدور چک

قبل از صدور چک به نکات زیر توجه کنید