ویدئوهای آموزشی

مقدمات ازدواج؛کلیات خواستگاری ونامزدی

برگ تشخیص و قسمت اول از مستثنیات قانون ملی کردن جنگلها

سابقه تاریخی قانون ملی کردن جنگلها

کلیات کمیسیون های شهرداری

مهفوم حقوقی پیش فروش ساحتمان

سابقه تاریخی پیش فروش ساختمان ها

مفهوم عُسر و حَرَج

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم