تاثیر خلوص و ترکیب مواد مخدر با مواد دیگر در میزان مجازات

از نظر حقوق کیفری بهتر است که خلوص مواد توسط دادگاهها برای اعمال مجازات لحاظ شود