دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

ابلاغ قانونی یا واقعی در سامانه ثنا

برخلاف رویه قضایی ، درج اخطاریه در سامانه ثنا ابلاغ واقعی محسوب نمی شود

حقوق شخص ثالث در پرونده ها

شخص ثالثی که رای یا اجرای رای علیه اوست ، باید حق دسترسی به پرونده به او داده شود

اعلامی و تاسیسی بودن حکم تمکین

زن از تاریخی که زندگی مشترک را بدون عذرموجه ترک نمود مستحق نفقه نخواهد بود