حقوق شخص ثالث در پرونده ها

شخص ثالثی که رای یا اجرای رای علیه اوست ، باید حق دسترسی به پرونده به او داده شود