نکات مهم صدور چک

نکات مهم در صدور چک :

1) تا حد ممکن نام و نام خانوادگی شخصی که چک را برای ایشان صادر می کنید قید نمایید

2) اگر با شخصی که چک را در وجه او صادر کردید ، حساب تسویه نشده ای دارید ، حتما کلمه ی « حواله کرد » که در چک نوشته شده است را خط بزنید .

3) تا حد ممکن علت و به عبارتی دیگر معامله ای که بابت آن چک صادر کردید را در چک قید کنید تا در زمان اختلاف حساب و یا در دادگاه به آن استناد کنید .

4) هیچ وقت چک سفید امضا در اختیار نزدیکترین اشخاص خود قرار ندهید

5) اگر چک مدت دار صادر می کنید ، حتما در کنار امضاء خود تاریخ صدور واقعی را درج کنید ( با این توضیح که اگر ثابت شود چک مدت دار است ، یعنی الان صادر کردید که چند روز بعد وصول شود ؛ از حالت کیفری خارج می شود و جنبه ی حقوقی پیدا می کند )

6) مبلغ عددی چک را بدون فاصله درج کنید و ترجیحا روی آن را چسب نواری بزنید  امکان تغییر آن کمتر شود .

 

7) اگر چکی را بابت ضمانت صادر می کنید ، حتما بنویسید که بابت ضمانت فلان قرارداد و  در ذیل آن قید کنید که غیرقابل انتقال و غیر قابل ظهر نویسی .

8) در ته برگ دسته چک امضا نزنید ، چرا که اگر دسته چک شما گم شد کسی نمونه امضای شما را نبیند .

9) به محض مفقود شدن چک یا دسته چک فورا درخواست مفقودی چک را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای محل مفقودی اعلام کنید .

10) اگر با شخصی اختلاف حساب پیدا کردید و چکی از شما نزد ایشان هست که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است ، اظهارنامه ای با قید مشخصات ، تاریخ و شماره چک ، برای ایشان ، قبل از موعد چک ارسال کنید و مراتب اختلاف حساب را اعلام نمایید تا لا اقل این اظهارنامه دلیلی بر حقوقی بودن چک تلقی شود و مشخص شود که چک روز نیست و چک مدت دار است و کیفری نست .

خداوند داناترین است

ناصر نصیری فیروز