دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

شش ماه تا دوسال حبس در انتظار مردی که به همسر خود نفقه نمیدهد

یکی از مهمترین تکالیف ناشی از عقد نکاح دایم برای مردان، پرداخت نفقه

شش ماه تا دوسال حبس در انتظار مردی که به همسر خود نفقه نمیدهد.

یکی از مهمترین تکالیف ناشی از عقد نکاح دایم برای مردان، پرداخت نفقه