جرم زورگیری چیست و چه مجازاتی دارد

یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری