آشنایی با خیار عیب

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمــت