اشخاص و افرادی که از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی ، معاف هستند

افراد تحت پوشش کمیته امداد ، سازمان..........