آیا بذل و بخشش کل مهریه توسط زن یا پس دادن آن به مرد ، می تواند او را در دریافت حکم طلاق کمک کند ؟؟

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی « طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی