هرچند سوء استفاده از سفید امضاء جرم تلقی می شود ، اما اثبات سوء استفاده ، کار دشواری  می باشد .

بر اساس ماده 673 قانون مجازات ( بخش تعزیرات ) « هر کس‌ از