آیا فرارازدِین زندان دارد؟

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت