دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

 میزان تقسیط بدهی و اعسار و مهریه ضابطه ی خاصی ندارد

میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود