در صورت مفقودی یا سرقت یا تحصیل چک به واسطه ی جرم ، چه اقدامات حقوقی و پیشگیرانه لازم است ؟

علاوه بر اقدام حقوقی که در صفحات بعدی ذکر می شود ، بهتر است