در چه صورتی می توان در پرونده های حقوقی ، بدهکار را جلب و روانه زندان کرد ؟

ابتدا دادخواست حقوقی مطالبه وجه ، علیه بدهکار مطرح کنید .