اگر ملکی را خریداری نموده اید که به اصطلاح روی آن وام است

با وجود اینکه سند ملک در رهن بانک است ، می توانید از فروشنده بخواهید