دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

تکلیف مدیران ، در بیمه آتش سوزی ساختمان :

بر اساس ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

آیا افت قیمت خودرو از شرکت های بیمه قابل مطالبه است ؟

افت قیمت خودر ، بر خلاف سایر خسارتهای وارده به خودرو ، مانند