ایجاد جنین مصنوعی بدون نیاز به اسپرم و تخمک

جنین شناسان دانشگاه کمبریج انگلستان ، موفق به تولید جنین های واقعی ، از سلول های بنیادی جنین های موش شدند ؛ قوانین بسیاری از کشورها ، تولید جنین مصنوعی را ممنوع اعلام کرده است .