بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری ادمینِ گروه های تلگرامی موسوم به « اد کن پول بگیر »:

رخی اشخاص در تلگرام با ایجاد یک گروه، ادعا می کنند در ازای اد یا اضافه کردن تعداد نفرات معینی، مبلغی به ح