دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

سبد خرید

نام محصول

برگ تشخیص و قسمت اول از مستثنیات قانون ملی کردن جنگلها

وظیفه جنگلبان در صدور برگ تشخیص و تعیین مشخصات اراضی ملی شده و تعیین اراضی زراعی محدوده جنگلها به عنوان مستثنیان قانون ملی شدن جنگلها

تعداد
۱ عدد

0 تومان