دادپُرس ؛ تجلی کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان