رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/98 ؛ برای محکومیت متهم معامله به قصد فرار از دین ابتدا باید محکومیت قطعی به پرداخت دین وجود داشته باشد

رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/98 ؛ برای محکومیت متهم معامله به قصد فرار از دین ابتدا باید محکومیت قطعی به پرداخت دین

وجود داشته باشد و سپس متهم اقدام به انتقال مال به دیگری نموده باشد