نکات حقوقی روز

تغییر سن بیش از پنج سال

هرگاه فردی مدعی شود که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه ، مطابقت ندارد و کمتر است ، اگر مدعی کاهش سن بیش از 5 سال باشد بررسی این موضوع در کمیسون اداره ثبت احوال محل تنظیم سند بررسی می شود ، اما اگر مدعی 5 یا کمتر 5 سال باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت اوست .

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم