نکات حقوقی روز

اشتباه رایج و خطرناک در مبایعه نامه ها

در مبایعه نامه ها دیده می شود که عبارت « در صورت پشیمانی هر یک از طرفین معامله ، مبلغ ..ریال بابت پشیمانی به طرف دیگر پرداخت شود » این عبارت از نظر حقوقی ممکن است که باعث بطلان قرارداد شود ، لذا توصیه می شود که اگر قصد دارید این شرط در قرارداد باشد ، حتما برای این شرط مدت مشخص کنید.

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم