نکات حقوقی روز

فک پلاک خودرو

اگر خودرویی را به موجب سند عادی به شخصی منتقل نمودید اما ایشان کماکان از پلاک شما استفاده می نماید ، می توانید دادخواستی با عنوان « الزام خریدار به فک پلاک خودرو » در دادگاهها مطرح نمایید .

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم