نکات حقوقی روز

در چه صورتی می توانید بدهکار را در پرونده های حقوقی جلب و روانه زندان نمایید

پس از اینکه رای از دادگاه بدوی صادر و قطعی شد ، درخواست صدور اجرائیه را از مدیر دفته دادگاه بدوی درخواست کنید و پس از گذشت 12 روز از ابلاغ اجرائیه تقاضای تشکیل پرونده اجرای کنید و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهکار دادخواست اعسار نداد و اموالی هم نداشت ، از اجرای احکام درخواست جلب بدهکار را مطرح کنید .

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم