در چه مواردي مجازات زنا اعدام است

هرگاه كسي كه با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بي هوشي ، خواب يا مستي زنا كند