اگر مردي همسر خود را در حال زنا ببيند مي تواند همسر و مرد بيگانه را بُكشد

عذر برانگيختگي به عنوان قاعده اي عمومي در تمامي جرايم ، عامل معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات است كه مرتكب