دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

اگر مردي همسر خود را در حال زنا ببيند مي تواند همسر و مرد بيگانه را بُكشد

عذر برانگيختگي به عنوان قاعده اي عمومي در تمامي جرايم ، عامل معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات است كه مرتكب

در چه مواردي مجازات زنا اعدام است

هرگاه كسي كه با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بي هوشي ، خواب يا مستي زنا كند