زن تکلیف یا وظیفه ایی برای تهیه جهیزیه ندارد وتامین لوازم منزل برعهده مرد می باشد

در قانون تعریفی از جهیزیه نشده است و به طور کلی خرید اثاث البیت بر عهده شوهر است