دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

شش ماه تا دوسال حبس در انتظار مردی که به همسر خود نفقه نمیدهد

یکی از مهمترین تکالیف ناشی از عقد نکاح دایم برای مردان، پرداخت نفقه

شش ماه تا دوسال حبس در انتظار مردی که به همسر خود نفقه نمیدهد.

یکی از مهمترین تکالیف ناشی از عقد نکاح دایم برای مردان، پرداخت نفقه

آیا الزام به تمکین زوج ( مرد ) از نظر حقوقی امکان دارد ؟؟!!

وقتی کلمه ی  « تمکین » را می شنویم ف درر ابتدا تصور می کنیم که ، تمکین

ارتباط تمکین زن با مهریه در قانون

قانون مهریه به هیچ عنوان به تمکین ارتباطی ندارد. اگر زنی خانه شوهرش