شش ماه تا دوسال حبس در انتظار مردی که به همسر خود نفقه نمیدهد

یکی از مهمترین تکالیف ناشی از عقد نکاح دایم برای مردان، پرداخت نفقه