دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

مستمری متـوفی بـه چـه کسـی میـرسد

بعد از فوت فرد، در کنار تقسیم ماترک و مسائل مرتبط با ارث و وصیت

وکالت تام الاختیار پس از مرگ

طبق این بند، از آنجایی که فوت هر یک از طرفین باعث باطل شدن