دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

مستمری متـوفی بـه چـه کسـی میـرسد

بعد از فوت فرد، در کنار تقسیم ماترک و مسائل مرتبط با ارث و وصیت