مجازات فريب و دروغ در ازدواج

چنانچه هر يك از زوجين قبل از ازدواج ، طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عاليه، موقعيت اجتماعي يا مالي