مجازات همجنسگرايي و لواط در حقوق ايران :

حد لواط براي فاعل (متجاوز)، در صورت عنف ( به زور ) اكراه يا دارا بودن شرايط احصان ( متاهل بودن ) اعدام و در غير اين