معامله به قصد فرار از پرداخت دیون و بدهی :

این گونه معاملات تحت شرایطی جرم محسوب می شود و به مجازات حبس از شش ماه تا دوسال یا جرای نقدی به دو میلیون تا هشت میلیون تومان یا نصف مبلغ محکوم به ( مبلغی که به علت آن بدهی اموال خود را