مجازات قاچاق اطفال و نوجوانان ، انتقال ، خريد ، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان

مطابق ماده ١٢ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان ، هركس مرتكب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به حبس درجه سه (بين پنج تا ده سال بنا به تشخيص دادگاه ) محكوم ميگردد .