عواقب  فروش جهیزیه بدون اجازه  زن

بنا بر  قانون مجازات اسلامی هر عمل  خلاف قانون که جرم