پرداخت مهریه سنگین

در سال ۹۱ قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، که حد حمایت