وصیت شفاهی یا لفظی چیست؟

یکی از انواع وصیت کردن که در ممکن است به کرات مورد استفاده اشخاص