شرایط ارث بردن جنین:

چنانچه نطفه جنین پس از فوت مورث منعقد شود، حمل از ارث محروم خواهد بود. این موضوع در مورد تلقیح مصنوعی