تغییر سن شناسنامه‌ای چه شرایطی دارد؟

تغییر سن شناسنامه، در صورتی که تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی بیش از ۵ سال باشد