برای ثبت شکایت سرقت از منزل چه باید کرد؟

بعد از اطلاع از وقوع سرقت، با  پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. برای بررسی  اثر