قوانین استفاده از پارکینگ آپارتمان

حق رفت و آمد و استفاده از پارکینگ آپارتمان برای همه افراد ساختمان